loader
Beotel net
penyioneri

Na desetodnevni oporavak u banju o trošku države

Pravo na bes­plat­nu de­se­to­dnev­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u banj­skim le­či­li­šti­ma Sr­bi­je o tro­šku Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje ove go­di­ne ima­će vi­še od 12.000 pen­zi­o­ne­ra. U Fon­du PIO na­gla­ša­va­ju da po­ve­ća­nje pri­ho­da od do­pri­no­sa u ovoj go­di­ni omo­gu­ća­va da se sred­stva za dru­štve­ni stan­dard pla­ni­ra­ju u ve­ćem iz­no­su u od­no­su na 2017. To će, ka­ko tvr­de, omo­gu­ći­ti da vi­še pen­zi­o­ne­ra ne­go pret­hod­ne go­di­ne ko­ri­sti uslu­ge re­ha­bi­li­ta­ci­je u ba­nja­ma.

Uprav­ni od­bor fon­da na ne­koj od sle­de­ćih sed­ni­ca do­ne­će od­lu­ku o iz­dva­ja­nju tih sred­sta­va. Oče­ku­je se da će, kao i pret­hod­ne go­di­ne, kon­kurs za pri­jem zah­te­va za upu­ći­va­nje pen­zi­o­ne­ra na re­ha­bi­li­ta­ci­ju bi­ti ras­pi­san u to­ku na­red­nog me­se­ca, ali ni­ko od nad­le­žnih za sa­da ne mo­že ni da pret­po­sta­vi ko­li­ko će ko­ri­sni­ka pod­ne­ti zah­te­ve za ostva­ri­va­nje ovog pra­va.

Politika

Etno selo Ilić

Dijagnostički centar Dr Lune