loader
Beotel net

OBAVEŠTENJE POVODOM RASPISIVANjA REPUBLIČKOG REFERENDUMA

1. OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI SA PODRUČJA OPŠTINE NOVA VAROŠ KOJI IMAJU BIRAČKO
PRAVO DA JE DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE NOVA VAROŠ IZLOŽEN U ZGRADI
OPŠTINE NOVA VAROŠ DRUGI SPRAT KANCELARIJA BROJ 1 U VREMENU OD 08,00 SATI DO 15,00
SATI SVAKOG RADNOG DANA.
2. DEO JEDNISTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA OPŠTINU NOVA VAROŠ IZLOŽEN JE NA NAČIN DA
SE PUTEM RAČUNARSKE OPREME U SEDIŠTU OPŠTINE NOVA VARPŠ ,GRAĐANIMA UNOŠENjEM
JMBG,OMOGUĆAVA PROVERA DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI
PODACI TAČNI
3. PROMENE U DELU BIRAČKOG SPISKA KOJI SE VODI ZA OPŠTINU NOVA VAROŠ MOGU
ZAHTEVATI I MALOLETNA LICA KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJE NA DAN REFERENDUMA
(16.JANUAR 2022. GODINE).
4. GRAĐANI MOGU PODNETI ZAHTEV ZA UPIS, BRISANjE, IZMENU ILI DOPUNU PODATAKA U
BIRAČKOM SPISKU OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE NOVA VAROŠ NAJKASNIJE DO (31.
DECEMBAR 2021. GODINE)DO 24,00 ČASOVAKADA SE BIRAČKI SPISAK ZAKLjUČUJE.
5. OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE NOVA VAROŠ,NAJKASNIJE 5
DANA PRE DANA ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA (DO 25. DECEMBAR), MOGU PODNETI ZAHTEV DA
SE U BIRAČKI SPISAK UNESE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA GLASATI
PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLjI.
6. NAKON ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, PA SVE DO 72 ČASA PRE DANA ODRŽAVANjA
REFERENDUMA (12. JANUAR 2022. GODINE), MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE UPRAVE
VRŠI SVE PROMENE U BIRAČKOM SPISKU. ZAHTEVI ZA VRŠENjE PROMENA PODNOSE SE
NEPOSREDNO MINISTARSTVU ILI OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE NOVA VAROŠ.
7. UVID U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK MOŽE SE IZVRŠITI I ELEKTRONSKIM PUTEM NA
ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, UNOŠENjEM PODATAKA O JEDINSTVENOM
MATIČNOM BROJU GRAĐANA I BROJU LIČNE KARTE.

Etno selo Ilić

Pankomerc
Eko aplikacija
Dijagnostički centar Dr Lune
Eko - Varoš